Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ – изменение по имотни граници

Правна уредба: Закон за устройство на територията.

Приложение: Процедурата се прилага за имоти в територии в урбанизирана територия при наличие на разминаване между имотни граници и регулационни линии.

Приложение: Процедурата се провежда при наличието на придаваеми части от частни съседни имоти.

Процедура: Собствениците на урегулирани поземлени имоти, към които има придаваеми части и части от които се придават към съседен урегулиран поземлен имот имат правото да поискат да бъде изменен Подробния устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ по имотни граници на основание § 8, ал. 3 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. Процедурата се провежда от всички собственици на урегулирания поземлен /Урегулирания поземлен имот може да се състои от 2 или повече самостоятелни поземлени имота/. Изготвя се предварителен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ – изменение на регулационен план по имотни граници от правоспособен геодезист, който ведно с документите за собственост и скиците на поземлените имоти, предмет на плана се входират в съответната общинска администрация. Подробния устройствен план  /ПУП/ – План за регулация /ПР/ – изменение по имотни граници се разрешава със заповед на кмета. След издаване на заповедта за разрешаване изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ по имотни граници се изготвя окончателен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/, който се входира за одобряване в Общинска администрация. Процедурата приключва с издаване на заповед на кмета за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/.

Резултат: След провеждане на процедурата се отстранява разминаване между имотни граници и регулационни линии. При наличието на разминаване между имотни граници и регулационни линии не се разрешава строителство в имота, до тяхното отстраняване.