Поцедура по преценка необходимостта от ЕО

Нормативна уредба: Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Приложение:

  • При провеждане на градоустройствени процедури /Подробни устройствени планове/;
  • При провеждане на процедури по разрешаване на строителството;

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани необходими за издаване на решение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка;
  • Изготвяне на информация за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка от еколог.