Поцедура по преценка необходимостта от ОВОС

Нормативна уредба: Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Приложение:

  • При провеждане на градоустройствени процедури /Подробни устройствени планове/ за инвестиционни предложения, които попадат в Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда;
  • При провеждане на процедури по разрешаване на строителството за инвестиционни предложения, които попадат в Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда;

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани необходими за издаване на решение за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционното намерение;
  • Изготвяне на информация за преценка необходимостта от ОВОС от еколог.