Прединвестиционно проучване – недвижим имот

Извършване на официална писмена справка по партидата на имота. Изготвяне на анализ.

Извършване на справка в дирекция „Местни данъци и такси” към съответната общинска аднимистрация по местонахождение на недвижимия имот /относно наличие на неплатени данъчни задължения/.

Справка по партидата на имота в електроразпределителното дружество относно наличието на неплатени сметки за електроенергия.

Справка по партидата на имота във „ВиК” ЕООД относно наличие на неплатени сметки за вода.

Провеждане на среща и преговори между двете страни. При необходимост подготовка на преварителен договор за покупко-продажба по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите.

Анализ и становище на предоставените документи за имота.

Снабдяване с удостоверение за вещни тежести.

Снабдяване с данъчна оценка и скица на имота.

Подготовка на проект за нотариален акт.

Проверка строителни книжа за съответната сграда.

Изповядване на нотариално производство по покупко-продажба на недвижимия имот.