Прединвестиционно проучване – ПП

Извадка от кадастрална карта и кадастрални регистри.

Извадка от регулационен план:

  • Анализ за необходимост от уреждане на регулационни сметки – необходимо условие за започване на проектиране;
  • Анализ за разминаване между имотни граници и регулационни линии – необходимо изискване за започване на проектиране;

Извадка от застроителен план:

  • официални параметри за застрояване на конкретен имот съобразно действащ Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/;
  • Съответствие с действащ Общ устройствен план;

Изходни данни за присъединяване към ВиК:

  • проучване относно начин за присъединяване на имота към мрежите на „ВиК” ЕООД – Благоевград.

Проучване за присъединяване към електроразпределително дружество.

Изготвяне на становище относно параметри на застрояване съобразно изискванията на Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Изготвяне на анализ относно съответствие, допустимост и условия за реализиране на инвестиционни намерения, спрямо изисквания на специализираните контролни органи Регионална инспекция по околна среда и води, Регионална здравна инспекция, противопожарни изисквания на съответната РД „ПБЗН”.

Забележка: Цялостно проучване с официални становища от експлоатационните дружества.