Прединвестиционно проучване преди закупуване на самостоятелен обект в сграда

Обхват: Жилища-апартаменти, офиси, търговски обекти, други самостоятелни обекти.

Имотен регистър:

 • официална справка по партида на имота, относно собствеността, наличие на ипотеки, възбрани, дългосрочни договори за наем, ограничени вещни права;
 • удостоверение за вещни тежести;

Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Благоевград:

 • справка за наличие на партида на имота
 • справка относно данъчни задължения
 • справка за съответствие между декларираните обстоятелства и данни от документ за собственост и скица;

„Служба по геодезия картография и кадастър” – Благоевград:

 • справка за съответствие между площ по документ за собственост и скица;
 • справка дали е отразен документа за собственост за имота;

„ВиК” – ЕООД – Благоевград:

 • справка относно наличие на партида за имота
 • справка относно наличие/липса на задължения

„ЧЕЗ ГРУП” АД:

 • справка относно наличие на партида за имота
 • справка относно наличие/липса на задължения

Справка за наличие на строителни книжа:

 • справка в технически архив относно наличие на одобрени архитектурни проекти.
 • справка в технически архив относно наличие на строително разрешение.
 • справка в технически архив относно наличие на удостоверение за въвеждане в експлоатация/удостоверение за заварен строеж.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ЗАКУПУВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

 • Регистрация на нотариален акт в Служба по геодезия, картография и кадастър
 • Входиране на декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси
 • Входиране на заявление за смяна на партида в „ЧЕЗ ГРУП” АД
 • Входиране на заявление за смяна на партида във „ВиК” ЕООД