Преходни и Заключителни разпоредби към наредбата за техническите паспорти на строежите

  • 2. (1) (Отм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.

(3) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2015 г.)

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г.) За съществуващите строежи по ал. 2, на които по време на строителството е упражняван строителен надзор (за строежите, започнати след 1 септември 1999 г.) и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата, техническият паспорт може да се състави, без да се извършва обследване на строежа по глава трета, ако:

  1. лицето, на което е възложено да състави паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна (екзекутивна) документация и на разрешението за ползване (удостоверението за въвеждане в експлоатация);
  2. техническият паспорт се съставя в срок до две години от влизане в сила на наредбата.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 38 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2015 г.) След изтичане на срока по ал. 2 кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Кметовете на общини в срока по ал. 2 ежегодно организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите. В началото на последната година от определения срок по ал. 2 кметът на общината издава предписание до всеки собственик на строеж, за който не е съставен технически паспорт.

(8) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2013 г.) За съществуващи строежи моментът на въвеждане в експлоатация (времето на изграждане) се удостоверява с разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, а когато няма такива – с акт за държавна или общинска собственост, с разрешение за строеж или акт за собственост, както и с всички доказателствени средства, допустими по ГПК, включително и с декларации.

  • 3. До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на дадена територия данните за местоположението на сградата (планоснимачен номер, местност и номер на имот, квартал и парцел) в техническия паспорт се взимат от плановете и картите, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земии Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  • 4. Органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята компетентност осъществяват контрол по изпълнението на наредбата.
  • 5.Наредбата се издава на основание чл. 176а, ал. 6 ЗУТ.
  • 5а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Изискванията на тази наредба, както и специалните изисквания, определени с вътрешните правила на министъра на външните работи, се спазват и при обследване на съществуващи сгради и при съставяне на технически паспорти на сгради в имоти – държавна собственост, извън страната.
  • 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.