Промени по чл. 154 от ЗУТ

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Наредба 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони; Наредба 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти; Закон за културното наследство.

Приложение: Процедурата се прилага при промяна на инвестиционни намерения за изграждане на обекти, за които има влязло в сила Разрешение за строеж и са в обхвата на съществените промени по смисъла на чл. 154 от Закона за устройство на територията.

Условия за допустимост:

  • С промените да бъдат спазени предвижданията на действащ Подробен устройствен план;
  • Да не се нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна дейност;
  • Промените да бъдат съвместими с предназначението на територията;

С промените да не се нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.

Процедура:

  • Изготвяне на инвестиционни проекти от проектантския екип за исканите промени в инвестиционните проекти.
  • Входиране на заявление за одобряване на инвестиционни проекти за промени по чл. 154 от ЗУТ. Към заявлението се прилага нотариално заверена декларация за съгласие от собствениците на имота и носителите на ограничени вещни права.
  • Срокове за одобряване на инвестиционни проекти за промени по чл. 154 от ЗУТ и издаване на заповед към разрешение за строеж:
  • 14 дневен срок – при наличие на комплексен доклад за съответствие на инвестиционните проекти от регистрирана фирма-консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
  • 30 дневен срок – при разглеждане на експертен съвет от съответната общинска администрация, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
  • Влизане в сила на издадената заповед към разрешение за строеж. След издаване на разрешението за строеж се заплаща такса в Общинска администрация съгласно тарифа определена с наредба на съответния Общински съвет. След заплащане на таксата се изпращат уведомителни писма до съответната регионална дирекция на Дирекция за национален строителен надзор и възложителя. В 14 дневен срок заинтересуваните лица имат право на възражения по издаденото строително разрешение, съгласно чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. След изтичането на 14 дневния срок, разрешението за строеж влиза в сила