Проучване преди закупуване на недвижим имот

Приложение:

  • При закупуване на поземлен имот в урбанизирана територия или земеделска земя;
  • При закупуване на самостоятелен обект в сграда;

Процедура:

  • Изготвяне на анализ относно собствеността на имота, вещни тежести, сервитути и други ограничения ползването на имота, данъчни и други задължения към институции;
  • Изготвяне на анализ относно допустими параметри на застрояване;
  • Анализ относно възможности за водоснабдяване и електроснабдяване;
  • Анализ за съответствие на имота с инвестиционните намерения на купувача.