Проучвания относно незастроен имот

Справка в „Служба по вписванията“ към Районен съд по партидата на имота. Изготвяне на анализ относно наличие/липса на тежести.

Справка относно предвиждания на Общ устройствен план. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.

Проверка предвиждания на застроителен и регулационен план на имота. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.

Справка относно възможности за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – транспортен достъп, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване:

  • Официални данни от ВиК дружество;
  • Официални данни от електроразпределително дружество;

Проучване относно възможности за застрояване. Изготвяне на анализ за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя.

Трасиране и означаване на границите на имота от правоспособен геодезист.

Сътрудничество при изготвяне на идейни инвестиционни проекти.

Изготвяне на стойност за реализация на инвестиционното намерение за строителство в имота /закупуване на имота, изготвяне на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство, реализация на строеж/.

Анализ на пазарната стойност на имота на база средни цени на сходни по параметри имоти.

Анализ на имота и инвестиционното намерение относно съответствие с мерките за опазване на околната среда.