Процедура и ред за завеждане в регистрите на издадените технически паспорти

Съгласно чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 16, ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 16, ал. 1 от Наредба  5 от 2006 г. компетентните органи по чл. 5, ал. 5 и 7 от ЗУТ подържат архив и водят регистър на издадените технически паспорти.

По смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредба 5 от 2006 г. техническият паспорт се съставя в 2 оригинални екземпляра, на хартиен и магнитен носител.

При наличие на одобрена кадастрална карта регистрационният номер на техническия паспорт на строежа съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата следва да съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра. Вписването на регистрационния номер в техническия паспорт се извършва като възложителят представя в деловодството на органа издал разрешението за строеж двата оригинални екземпляра на паспорта. Съответното служебно лице в съответната администрация, вписва в определен за целта регистър поредния номер на паспорта, като вписва същия номер и в двата екземпляра на паспорта. Под номерата се поставя датата на вписването, поставя се подпис и печат на съответната администрация.

Следва да се има предвид, че отговорните органи за воденето на регистрите на техническите паспорти са длъжни да регистрират внесените технически паспорти, но не са задължени да издават документи, удостоверяващи извършената регистрация. Изпълнението на задължението на възложителя да предостави техническия паспорт се удостоверява с вписания номер, дата и подпис на длъжностното лице и печата на администрацията, положени върху оригинала на техническия паспорт.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба № 5 от 2006 г. собственикът на строежа предоставя копия от техническия паспорт, заверени от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Националния институт за паметниците на културата, когато това се изисква. Копията от техническите паспорти следва да се направят, съответно заверят и изпратят едва когато паспортите бъдат вписани в регистрите от съответните органи по чл. 16 от наредбата. Попълването на регистрационния номер в паспорта се извършва след вписване на номера на паспорта в регистъра.