Процедури за делба на недвижими имоти

 1. Правна уредба: Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за нотариусите и нотариалната дейност; Закон за устройство на територията, Закон за задълженията и договорите, Закон за собствеността; Закон за наследството, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за опазване на земеделските земи.
  2. Видове:
  – Делба на имот в урбанизирана територия, без одобрен регулационен план регулация;
  – Делба на имот в урбанизирана територия с действащ регулационен план
  – Делба на поземлени имоти с променено предназначение, с действащ застроителен план;
  – Делба на земеделски земи
  – Делба на съсобствени сгради
  3. Особености:
  – Делба на поземлени имоти в урбанизирана територия:
  а/ спазване на минимални изисквания за обособяване на самостоятелен имот /площ и лице към улица/, съгласно чл. 19 от Закона за устройство на територията;
  б/ наличие на съгласие от всички съсобственици в имота;
  в/ наличие на съгласие от собственици на съседни имоти, когато се предвижда свързано застрояване;
  в/ осигуряване на достъп до всеки от нообразуваните имоти;
  г/ с проекта за делба е необходимо да бъдат спазени законовите отстояния от имотни граници при образуването на новите имоти на съществуващи сгради;
  д/ изгтвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и скица-проект за изменение на кадастрална карта при делба на имоти с променено предназначение и наличие на влязла в сила кадастрална карта;
  е/ изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/;
  ж/ изготвяне на преписка за допълване/изменение на кадастрален план от правоспособен геодезист – за имоти с наличие на регулационен и застроителен план, но без влязла в сила кадастрална карта;
  – Делба на земеделски земи:
  а/ спазване на минималните изисквания за площ съгласно чл. 72 от Закона за наследството – минимум 1000 кв.м. за ливада, 3000 кв.м. за нива; 1000 кв.м. за овощна градина;
  б/ наличие на достъп до новообразуваните имоти.
  – Делба на сгради:
  а/ наличие на съгласие от всички съсобственици в сградата
  б/ изготвяне на инвестиционни проекти за делба на сградата, в съответствие с Наредба 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти.