ПУП-ПЗ – помяна предназначение

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ – промяна предназначение на земеделски земи

Правна уредба: Закон за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Допустимост: За да бъде допустима процедурата по промяна предназначение на земеделски земи е необходимо:

  • имотът, предмет на проекта да бъде в съответствие с предвиждания на Общ устройствен план /ОУП/ на съответната територия, когато има влязъл в сила такъв. Когато няма влязъл в сила Общ устройствен план, допустимостта се преценява от съответната общинска администрация;
  • достъп до имота – необходимо е имотът да граничи с път, от който да бъде осъществяван достъп до имота. Когато имотът не граничи с път за да бъде допустима процедурата е необходимо да бъде учредено право на преминаване от собствениците на съседни имоти, които граничат непосредствено с път.

Процедура: За да бъде извършено строителство в имот е необходимо, то да бъде предвидено с Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/. Провежда се процедура по реда на глава VIII, раздел III от Закона за опазване на земеделската земя и процедура по реда на глава VI, раздел III от Закона за устройство на територията. Процедурата започва с приемане на решение на Общински съвет за допускане изработване Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, придружено с одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ. Въз основа на решението на Общински съвет и одобреното задание се изготвят Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и придружаващи го план-схеми – ВиК, Електро, транспортно-комункационна схема, специализирана кадастрална карта. Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ се съгласува със заинтересуваните централни и местни администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи. Заданието по чл. 125 от ЗУТ, проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ се съгласува служебно от одобряващата администрация с експлоатационните дружества. След провеждане на съгласуванията на проекта, се входира заявление за одобряване в съответната общинска администрация /за територии за които няма влязъл в сила Общ устройствен план, преди входиране на заявлението за одобряване на ПУП се входира заявление за утвърждаване на площадка в Областна дирекция „Земеделие” или Министерство на земеделието и храните/. Провеждат се процедури по обявяване на проекта на заинтересованите страни по чл. 131, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Заинтересованите страни имат право на възражения в 30 дневен срок от получаване на обявлението. След приключване на обявленията се издава заповед на кмета за одобряване на проекта, която се обявява отново на заинтересованите лица по чл. 131 от Закона за устройство на територията. Заповедта влиза в сила след изтичане на 14 дневен срок от получаване на обявленията. След влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ се входира заявление за промяна предназначението на имота в Областна дирекция „Земеделие” или Министерство на земеделието и храните, в зависимост от категорията на земеделската земя и дали имота е поливен или неполивен. Процедурата приключва с приемане на решение от Комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи за промяна предназначението на имота. Решението влиза в сила след заплащане на такса по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

  1. Срокове: Решението за промяна предназначение е валидно в следните срокове:
  • Срок за заплащане на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи – 3 месеца от датата на приемане на решението;
  • Срок за поискване на разрешение за строеж – 3 години от датата на влизане в сила на решението за промяна предназначение. В тригодишен срок е необходимо да бъде входирано заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за изграждане на обекта.
  • Срок за започване на строителство – 6 години от датата на влизане в сила на решението. Започването на строителството се доказва с протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверен от съответната общинска администрация по реда на чл. 157 от Закона за устройство на територията.