Разрешение за строеж – елементи на техническата инфраструктура

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Наредба 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони; Наредба 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти; Закон за водите; Закон за опазване на околната среда; Закон за биологичното разнообразие; Закон за културното наследство; Закон за пътищата; Наредба за специално ползване на пътищата;

Приложение: Процедурата се прилага при изграждане на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водопровод, канализация, електропровод, трафопост, електронни съобщителни мрежи  и съоръжения.

Процедура:

  • Изготвяне на инвестиционни проекти от проектантския екип за исканите промени в инвестиционните проекти.
  • Съгласуване на инвестиционните проекти със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
  • Учредяване право на преминаване;
  • Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
  • Срокове за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж:
  • 14 дневен срок – при наличие на комплексен доклад за съответствие на инвестиционните проекти от регистрирана фирма-консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
  • 30 дневен срок – при разглеждане на експертен съвет от съответната общинска администрация, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
  • Влизане в сила на разрешение за строеж. След издаване на разрешението за строеж се заплаща такса в Общинска администрация съгласно тарифа определена с наредба на съответния Общински съвет. След заплащане на таксата се изпращат уведомителни писма до съответната регионална дирекция на Дирекция за национален строителен надзор и възложителя. В 14 дневен срок заинтересуваните лица имат право на възражения по издаденото строително разрешение, съгласно чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. След изтичането на 14 дневния срок, разрешението за строеж влиза в сила.