Разрешение за строеж – ЗУТ

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Наредба 7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони; Наредба 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти; Закон за водите; Закон за опазване на околната среда; Закон за биологичното разнообразие; Закон за културното наследство; Закон за пътищата; Наредба за специално ползване на пътищата;

Приложение: При изграждане на обекти, които представляват строеж по смисъла на § 5, т. 38 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, без изчерпателно изброените изключения посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията.

Условия за допустимост:

 • Наличие на действащ Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имота;
 • Липса на разминаване между имотни граници и регулационни линии;
 • Липса на извършено незаконно строителство в имота;
 • Да не е реализирано максимално допустимото по Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ строителство в имота /изчерпан Кинт/.

Процедура:

 • Виза за проектиране по смисъла на чл. 140 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ – подава се заявление за издаване на виза за проектиране в съответната общинска администрация с приложени документ за собственост, скица в оригинал, ситуация на строежа /за строежи на допълващото застрояване – летни кухни, навеси, гаражи и др. В 14 – дневен срок се издава виза за проектиране, въз основа на която се изготвят инвестиционни проекти от проектантски екип.
 • Сключване на договор за проектиране с водещ проектант съгласно чл. 162, ал. 7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • Изработване на инвестиционни проекти в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти. След изготвянето на инвестиционните проекти, се разписват от възложителя, съгласно чл. 139, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към елементите на техническата инфраструктура, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • Становища/съгласувателни писма от специализираните контролни органи – Регионална инспекция по опазване на околната среда /РИОСВ/; Регионална здравна инспекция /РЗИ/ Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението /РД „ПБЗН”/, съгласно чл. 143, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласуването на инвестиционните проекти с органите за пожарна безопасност е задължително за строежи от първа, втора и трета категория по смисъла на чл. 137 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • При водоснабдяване от собствен водоизточник – удостоверение за регистриран собствен водоизточник/разрешение за водовземане от Басейнова дирекция, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите:
 • а/ от експертен съвет към съответната общинска администрация, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
 • б/ от регистрирана фирма консултант несвързана с проектанта на инвестиционните проекти, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. За строежи от I-ва и II-ра категория – задължително; за III-та, IV-та, V-та категория – по желание на възложителя;
 • Одобряване на инвестиционните проекти от съответната общинска администрация. Окомплектова се преписка, съдържаща документ за собственост, виза за проектиране – оригинал, скица – оригинал, копия от предварителните договори с експлоатационните дружества,  копия на съгласувателни писма/становища от специализираните контролни органи.

Срокове за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж:

 • 14 дневен срок – при наличие на комплексен доклад за съответствие на инвестиционните проекти от регистрирана фирма-консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
 • 30 дневен срок – при разглеждане на експертен съвет от съответната общинска администрация, съгласно чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
 • Влизане в сила на издаденото разрешение за строеж. След издаване на разрешението за строеж се заплаща такса в Общинска администрация съгласно тарифа определена с наредба на съответния Общински съвет. След заплащане на таксата се изпращат уведомителни писма до съответната регионална дирекция на Дирекция за национален строителен надзор и възложителя. В 14 дневен срок заинтересуваните лица имат право на възражения по издаденото строително разрешение, съгласно чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. След изтичането на 14 дневния срок, разрешението за строеж влиза в сила.