Разрешение за строеж по Наредба 19

Правна уредба: Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за културното наследство, Закон за водите, Наредба 19 за строителство в земеделски земи, без промяна предназначението им.

Допустимост и параметри на застрояване:Строителство в земеделски земи, без промяна предназначението се допуска за застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, съгласно чл. 12 от Закона за устройство на територията. Съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, строителство на обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение се извършва при условия и ред определени в наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството /Наредба 19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им, обн. в ДВ бр. 85 от 06.11.2012 г./. Съгласно предвижданията на Наредба 19 строителство в земеделски земи се допуска за изграждане на селскостопански сгради за съхранение на инвентар, отглеждане на животни, съхранение на животинска и растителна продукция, като етажността на сградите е в зависимост дали имота е до 10 дка или е над 10 дка, като не може да бъде повече от два етажа. За имоти до 10 дка – едноетажни сгради, а при имоти над 10 дка се допуска изграждане на двуетажни сгради.

Чл. 2. (1) Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

  1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;
  2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи/.

Съгласно предвижданията на чл. 2, ал. 2 от Наредба 19, строителство без промяна предназначението на земеделска земя за имоти с площ до 10 дка се разрешава въз основа на виза за проектиране. Реализира се процедурата по реда на глава VIII, раздел III от Закона за устройство на територията /Чл. 12. Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ/.

Площта на допустимото застрояване за имоти с площ до 10 дка, при строителство въз основа на виза за проектиране по смисъла на чл. 140 от ЗУТ е до 10 % от площта на всички имоти на собственика в съответното землище, при плътност на застрояване до 20 %. Например при наличие на собственост върху имоти с обща площ от 5 000 кв.м., максималната площ на застрояване е 100 кв.м.

За имоти над 10 дка строителство в земеделски земи без промяна предназначението се допуска въз основа на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/, който е необходимо да бъде в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план за съответното населено място. Показателите на застрояване са:

  • Плътност на застрояване – до 20 %
  • Коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ – 0.4

За реализация на процедурата по ПУП-ПЗ без промяна предназначението е необходимо да бъде в съответствие с действащ Общ устройствен план, съобразно който да се предвижда застрояване в имота. Подробния устройствен план се изработва за имота, в който ще бъде извършвано строителство, който е необходимо да бъде в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план.