Регистрация на ООД, ЕООД

Правна уредба: Търговски закон, Закон за търговския регистър.

Процедура:

  • Изготвяне на необходими документи за учредяване на търговско дружество;
  • Вписване на новоучредено дружество в търговския регистър;
  • Актуално състояние на новоучредено дружество;

Допустимост:

  • Да бъде внесен предвидения в устава/дружествения договор капитал;