Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация на техническия паспорт на строежа съгласно Наредба 5 от 2006 г.

Чл. 15. (1) (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Оригиналните екземпляри на техническия паспорт на строеж, съставени по реда на глава втора, раздел II, се предоставят, както следва: по един на възложителя (собственика) на строежа и на органа, издал разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж е издадено от орган по чл. 5, ал. 7 ЗУТ, екземпляр от техническия паспорт на строежа се предоставя и на органа по чл. 5, ал. 5 ЗУТ.

(2) Техническите паспорти на строежите по чл. 2, ал. 1 се предоставят на:

  1. главния архитект на общината (района) по местонахождението на строежа;
  2. областния управител – за строежите с обхват и значение за повече от една община;
  3. министъра на регионалното развитие и благоустройството – за строежите с обхват и значение за повече от една област и за строежи с национално значение.

Чл. 16. (1) Органите по чл. 5, ал. 5 и 7 ЗУТ поддържат архив и водят регистър на издадените технически паспорти.

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Органите по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от предоставянето на техническия паспорт да го впишат в регистъра.

Чл. 17. (1) Собственикът на строежа е длъжен да съхранява отговорно техническия паспорт и да спазва всички предписания по части Б и В.

(2) (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г. и бр. 2 от 2013 г.) Собственикът предоставя копия от техническия паспорт, заверени от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Министерството на културата – за недвижимите културни ценности.

Чл. 18. Органите по чл. 5, ал. 5 и 7 ЗУТ съхраняват техническия паспорт на строежа към архива на строителните книжа, издадени за същия строеж.

Чл. 19. Актуализираните технически паспорти (включително и докладите на лицата, извършили актуализацията) се предоставят, съхраняват и регистрират по реда на чл. 15 – 18 и се добавят към архивираните строителни книжа.