Ред за съставяне на техническия паспорт съгласно Наредба 5 от 2006 г

Чл. 9. (1) Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

(2) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.) При съсобственост на строежа възлагането по ал. 1 може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

Чл. 10. (1) (Доп., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 80 от 2013 г.) Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и в електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране.

(2) Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа.

Технически паспорт на нов строеж

Чл. 11. (1) Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.

(2) (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) По реда на ал. 1 се актуализира техническият паспорт в случаите на пристрояване, надстрояване, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него.

Чл. 12. Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Чл. 13. (1) (Изм., ДВ, бр. 2 от 2013 г.) Основа за съставяне на техническия паспорт на нов строеж е окончателният доклад на консултанта – за строежите от първа до четвърта категория, а за строежите от пета категория – констативният акт за установяване на годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, с които се доказва съответствието на строежите със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ.

(2) Резултатите от установеното съответствие в необходимия обем се включват в съдържанието на техническия паспорт.

Технически паспорт на съществуващ строеж

Чл. 14. (1) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на резултатите от обследването и оценката на строежа, които се извършват по реда на глава трета.

(2) (Изм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.) По реда на ал. 1 се актуализира техническият паспорт в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация.

(3) Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, се отразяват в техническия паспорт, съставен по реда на ал. 1 и 2.