Ред и условия за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи

За съществуващи строежи технически паспорт се съставя само след проведено обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.

Действителните технически характеристики на съществуващи строежи се установяват чрез събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация, огледи, измервания на строежите, както и чрез извършване на необходимите изчислителни проверки.

Обследването и съставянето на техническите паспорти се извършват въз основа на договор за възлагане между собственика на строежа и лицата, определени в чл. 176 в от Закона за устройство на територията, които е необходимо да притежават лиценз или проектантска правоспособност.

Обследването завършва с доклад, който се приема от възложителя. Едновременно с доклада на възложителя се предоставят два екземпляра от съставения технически паспорт. Въз основа на посочените в доклада мерки за безопасна експлоатация на строежи и вписаните в техническия паспорт срокове, собствениците на строежите съставят график за тяхното изпълнение в съответствие с действащите нормативни актове. Важно е да се спазват сроковете за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи в зависимост от категорията им.

Техническите паспорти на съществуващи строежи в зависимост от категорията им се съставят в следните срокове:

  • от I –ва категория – до 31 декември 2008 г.
  • от II – ра категория – до 31 декември 2010 г.
  • от III-та категория – до 31.12.2012 г.
  • от четвърта категория – до 31.12.2014 г.
  • от пета категория – до 31 декември 2016 г.

В Наредба № 5 от 2006 г. е предвиден и ред за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, започнати след 1 септември 1999 г., за които е упражняван строителен надзор и които са въведени в експлоатация преди влизане в сила на наредбата. Създадена е възможност техническите паспорти за тези строежи да се съставят, без да се извършва обследването им, при условие, че лицето, което съставя паспорта, удостовери, че строежът съответства на одобрената проектна /екзекутивна/ документация и на разрешението за ползване /удостоверението за въвеждане в експлоатация/ и че техническият паспорт е съставен в срок до две години от влизане в сила на наредбата.