Сертификат вместо енергиен паспорт на сградите

Сертификат ще замени енергиен паспорт на сградите, според новоприетата наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите. На новия ред ще се подчиняват всички строящи се сгради, при които въвеждането в действие не е започнало до 22 ноември 2013 г.

Преди енергиен паспорт се издаваше от строителния надзор или от техническия ръководител на сградата и беше неизменна част от техническия паспорт на постройката.

В началото този паспорт се изискваше за всички нови и обновени сгради, но изискването отпада през 2010 година, като причината е, че ако собствениците на един обновен енергийно ефективен блок искат да кандидатстват за освобождаване от данък сгради, каквато възможност допуска Законът за местните данъци и такси, трябва да докажат, че са налице енергийни спестявания в сградата. А това е резултат от енергийно обследване, което завършва с издаване на сертификат, а не енергиен паспорт.

Новата наредба предвижда като първа стъпка издаване на сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата преди тя да е въведена действие. Този сертификат може да бъде издаден още след изработване на инвестиционния проект преди да бъде издадено разрешението за строеж на сградата.

Вторият сертификат – е за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. Той се издава след извършено обследване, което отчита какво количество енергия потребява сградата, какви са възможностите за намаляването на енергийните разходи и кои са препоръчителните мерки за оптимизиране на енергийната ефективност.

Обследване и сертифициране на сгради могат да извършват само експерти, консултанти по енергийна ефективност,  отговарящи на определени изисквания, като те трябва да са регистрирани.

Процедурата по обследване за енергийна ефективност е задължителна за обществени сгради, които отговарят на три условия – да са държавна или общинска собственост, да са в експлоатация и с разгъната застроена площ над 250 квадратни метра.

Издаването на документа изисква предоставяне на ред документи:

  • инвестиционен проект;
  • строителните книжа и всяка друга техническа;
  • резултатите от вече направени изпитвания на ограждащите конструкции, системи и елементи в постройката, както и на техническите инсталации.

Същинското обследване за енергийна ефективност включва:

  • идентифициране на сградните ограждащи конструкции, елементи и системи, последвано то измерването и изчисляването на енергийните характеристики, от анализ и определянето на възможностите за намаляване на енергийните разходи;
  • разработване на мерки за по-висока енергийна ефективност;
  • технико-икономическа оценка на тези мерки, както и на съотношението „разходи-ползи“;
  • оценка на количествата спестени емисии въглероден диоксид – СО2 , които са резултат от прилагането на мерки, целящи по-висока енергийна ефективност;
  • анализ на възможностите за използването на енергия от възобновяеми енергийни източници – част от оценката за годишния разход на енергия в кооперацията.

Крайната цел е и собственикът на сградата, и държавата да са наясно с това какъв е класът на потребление на енергия (от А до G), колко енергия се харчи за отопление, топла вода, вентилация, охлаждане, какъв е общият годишен разход на енергийни ресурси, колко емисии СО2 се изхвърлят в атмосферата. След процедурата стават ясни и данните за конструкцията – коефициент на топлопреминаване на фасади, покрив, под, прозорци, както и за оползотворената енергия от възобновяеми източници и като дял от брутната енергия на постройката.

Ако е нужен сертификат за енергийни характеристики на самостоятелен обект от сградата, това става на базата на общ сертификат за цялата сграда (ако е налице обща отоплителна или охладителна инсталация).

За сгради в експлоатация сертификатът за енергийни характеристики има 10-годишен срок на валидност, като следващият сертификат трябва да бъде издаден до една година след  изтичане на срокът на валидност на предишния.

Всички случаи, при които се извършват дейности, водещи до повишаване на енергийните характеристики на сградата, изискват актуализиране на издадения сертификат. Например – реконструкция, преустройство, основен или текущ ремонт или на инсталации в нея.

Ако междувременно настъпят промени в условията или в обстоятелствата, при които е издаден сертификатът, документът трябва да се анулира преди да е изтекъл срокът на неговата валидност.

Собственикът на сградата или възложителят на процедурата е длъжен в срок не по-късно от 30 дни от въвеждане на новата сграда в експлоатация да представи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики. Наредбата не се прилага за сградите, за които е започнала процедура по въвеждането им в действие. За тях важат изискванията на старата наредба от 2004 г. за техническите паспорти на строежите на Министерството на икономиката и енергетиката.

Специална скала на класовете за енергопотребление определя сградите

Високоефективния клас А до най-ниско ефективния клас G .

Законът за местните данъци и такси предвижда сградите със сертификат за енергийни характеристики да се освобождават от данък за определен период от време:

10 години – за сгради с клас на енергопотребление „А“ и „А+“

6 години – за сгради, въведени в експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление „В“.

До 4 години – за сгради, въведени в експлоатация след 2005 г., с клас на енергопотребление „С“.

До 4 години – за сгради с клас на енергопотребление „D“, „E“, „F“ и „G“.

7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление „В“, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите.

10 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление „В“, с приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите.

7 години – за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г., с клас на енергопотребление „С“, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите.

5 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление „С“, с приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите.

3 години – за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление „С“, без приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите

В данъчната декларация в полето „Основание за освобождаване от данък сгради” се вписва номерът на сертификата за енергийните характеристики и се прилага копие от него.

Данъчната амнистия обаче се отнася само за сгради, въведени в експлоатация действие преди 1 януари 2005 г., тъй като новото строителство е по задължителни правила и стандарти за енергийна ефективност в синхрон със законовите норми.