Срокове за извършване на основни ремонти и текущи ремонтни работи

Сроковете за извършване на ремонти съгласно част Б на техническия паспорт за видовете строителни конструкции и категории строежи в зависимост от проектните експлоатационни срокове следва да се съобразят от съставителите им с изискванията на нормативни актове и други документи, както и на технически спецификации за строителните продукти. Екзекутивната документация на строежа трябва да бъде съставена прецизно, като в нея се отразят най-точно всички направени допълнително СМР на етапа на изпълнение на строежа и се попълнят данните за техническите характеристики на действително вложените в строежа строителни и други продукти /според техните технически спецификации и декларациите за съответствие, които проектантът не е определил в първоначално съгласувания/одобрен инвестиционен проект.