Строежи, за които е необходимо да се съставят и предоставят технически паспорти

1.Техническият паспорт се съставя за следните строежи:

  • нови строежи – преди въвеждане в експлоатация се съставя и предоставя за регистриране в компетентния орган, който разрешава ползването на обекта, за който се съставя техническия паспорт;
  • за строежи, след завършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство /включително промяна на предназначението и натоварванията/, както и за всички дейности, за които се изисква разрешение за строеж;
  • търпими строежи по смисъла на § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

2.Строежи, за които не се съставят технически паспорти:

  • вътрешни преустройсва и при промяна предназначението на помещения в строежа, които попадат в обхвата на чл. 151 от Закона за устройство на територията;
  • строежи на допълващо застрояване или временни строежи, съгласно глава III, раздели VII и VIII от Закона за устройство на територията;

3. Съставяне на технически паспорт – техническият паспорт се съставя от възложителя или консултанта за строежите от I-ва до IV-та категория или от техническия ръководител  за строежите от V-та категория, ако са упълномощени за това. Задължението за регистрация на техническия паспорт е на възложителя. Вписването на техническия паспорт в регистъра е административна услуга, което административния орган е длъжен да извърши, въз основа на юридически факт, предвиден в ЗУТ, а именно – предоставянето