Съгласувания и проучвания с отделни институции

Приложение:

  • Извършване на проучвания преди закупуване на недвижими имоти;
  • При провеждане на градоустройствени процедури /Подробни устройствени планове/;
  • При провеждане на процедури по разрешаване на строителството;
  • Издаване на становища за разрешаване ползването на строежи;
  • Изграждане на собствени водоизточници;

Процедура:

  • Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани необходими за издаване на становища/съгласувателни писма, удостоверения от съответната институция;