Съставяне на технически паспорт съгласно Наредба 5 от 2006 г

Чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:

  1. за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
  2. (доп., ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 80 от 2013 г.) за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава трета;
  3. (отм., ДВ, бр. 22 от 2010 г.).

(2) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.) Техническите паспорти по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 се актуализират при извършване на строителни и монтажни работи (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, преди въвеждането на строежите в експлоатация.

(3) Не се съставя технически паспорт на строеж, който е:

  1. допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
  2. незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
  3. без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

(4) За строежите по ал. 3, т. 3 технически паспорт може да се състави по желание на собствениците.

Чл. 3. (1) Техническият паспорт се съставя за целия строеж.

(2) Техническият паспорт може да се съставя и за отделни етапи (части) на строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при условията и по реда на чл. 152, ал. 2 ЗУТ.

(3) След завършване на строежа съставените технически паспорти за отделните етапи (части) се обединяват в един паспорт.