Технически паспорт

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Приложение: При извършване на нови строежи, преди въвеждането им в експлоатация; за съществуващи строежи – след извършване на техническо обследване.

Процедура:

  • За нови строежи – изготвяне на технически паспорт от консултанта /строителен надзор/ или техническия ръководител на строежа преди въвеждане в експлоатация на строежа;
  • За съществуващи строежи – извършване на техническо обследване от правоспособни лица и изготвяне; изготвяне на технически паспорт;
  • Регистрация на техническия паспорт в Общинска администрация за нови и съществуващи строежи;

Необходимост: Задължително условие за въвеждане в експлоатация на нови строежи и реконструкция, преустройство и промяна предназначение на съществуващи строежи.