Трасиране на граници на недвижими имоти

Приложение:

  • Установяване точни граници на недвижими имоти, преди закупуване, чрез означаване на терен координатни точки на границите на поземлен имот от правоспособен геодезист. За извършеното означаване се съставя протокол;
  • Уточняване на точни граници на недвижими имоти при започване изграждане на строежи;