Уведомления за инвестиционни предложения РИОСВ

Нормативна уредба: Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие.

Приложение:

  • При провеждане на градоустройствени процедури /Подробни устройствени планове/;
  • При провеждане на процедури по разрешаване на строителството;

Процедура: Окомплектоване на необходими скици, удостоверения, справки и други документи, изискани необходими за издаване на становище за съответствие на инвестиционното предложение с Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.