Удостоверение за въвеждане в експлоатация – V-та категория

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за енергийната ефективност, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Процедура:

 • Организация законосъобразно започване на строежа
 • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики, задължително изискване за въвеждане в експлоатация на строежи
 • Съставяне и заверка не екзекутивна документация за несъществени промени в одобрените инвестиционни проекти
 • Изготвяне и регистрация на технически паспорт за строежа
 • Замервания на импеданс и микроклимат /при необходимост/

Допустимост:

 • Влязло в сила Разрешение за строеж;
 • Съставени и заверени актове обр. 2 и 3 съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;
 • Цялостно завършване на строежа и изпълнени предвиждания на проект част „Вертикална планировка”;

Действия след въвеждане в експлоатация на обекта:

 • Входиране на декларация по чл. 14 от ЗМДТ – в двумесечен срок след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При неспазване на срока се налага глоба за извършено административно нарушение.
 • Отразяване на удостоверение за въвеждане в експлоатация в експлоатационните дружества – ЧЕЗ ГРУП АД и ВиК ЕООД;