Удостоверение за въвеждане в експлоатация – IV-та категория

Правна уредба: Закон за устройство на територията; Закон за енергийната ефективност, Закон за кадастъра и имотния регистър, Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Процедура:

  • Организация законосъобразно започване на строежа
  • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър;
  • Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики, задължително изискване за въвеждане в експлоатация на строежи;
  • Съставяне и заверка не екзекутивна документация за несъществени промени в одобрените инвестиционни проекти;
  • Изготвяне и регистрация на технически паспорт за строежа;
  • Замервания на импеданс и микроклимат /при необходимост/;

Допустимост:

  • Влязло в сила Разрешение за строеж;
  • Сключени договори за строителство/техническо ръководство и договори за авторски надзор;