Удостоверение за заварен строеж

Правна уредба: Закон за устройство на територията, Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Необходими документи:

  • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията и
  • Акт обр. 15 за установяване годността на строежа;
  • Геодезическо заснемане и отразяване на строежа в кадастралните карти и кадастрални регистри и издаване на удостоверение по чл. 54 а от Закона за кадастъра и имотния регистър /при необходимост/;
  • Удостоверения от експлоатационни дружества за захранване на обекта с електроенергия и водоснабдяване и канализация.
  • Съставяне и заверка не екзекутивна документация за несъществени промени в одобрените инвестиционни проекти;

Допустимост:

  • Влязло в сила Разрешение за строеж;
  • За строежа да са налице одобрени инвестиционни проекти;
  • Период на извършване на строителството – до 2003 г.;