Удостоверение за търпим строеж

Правна уредба: Закон за устройство на територията.

Процедура:

  • Съставяне на декларации, скици и други удостоверения и документи;
  • Обследване от правоспособно лице и изготвяне на конструктивно становище /при необходимост/.

Допустимост:

  • Период на извършване на строителството – до 31 март 2001 г.;
  • Допустимост на строежа, съгласно действащ Подробен устройствен план или съответствие с действащите правила и нормативи, съгласно Закона за устройство на територията.