Удостоверения по чл. 54 а ЗКИР

Нормативна уредба: Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията.

Приложение:

  • Отразяване в кадастралните карти и кадастралните регистри на нови обекти;
  • Разрешаване ползването на строежи;
  • Отразяване на промени при преустройства, промяна предназначение, делби на съществуващи обекти;

Цели:

  • Отразяване в кадастралните карти и кадастралните регистри на новоизградени обекти, с цел разрешаване ползването им, изповядване на прехвърлителни сделки, отпускане на кредит от банкови институции;

Процедура:

  • Геодезическо заснемане на обекта;
  • Изготвяне на преписка от правоспособен геодезист за допълване на кадастрална карта и кадастрални регистри с нови обекти;
  • Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри;