Цел на обследването за енергйна ефкетивност

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нормализираното (базово) потребление на енергия на сграда при съществуващото й състояние, да определи специфичните възможности за намаляване на нормализираното потребление на енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на микроклимата, и да извърши техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Обследването завършва с ДОКЛАД и с издаване на СЕРТИФИКАТ за енергийни характеристики на сградата.

СертиФицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да удостовери енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в съществуващото състояние на сградата, прогнозираното ниво на потребление на енергия след прилагане на избран пакет от енергоспестяващи мерки и съответстващия му клас на енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Енергийното обследване е ядрото на енергийния мениджмънт за всеки един енергиен ПОТРЕБИТЕЛ.
 • То се явява и основната стъпка за формиране на стратегия за последващо развитие на локалната програма за енергийна ефективност на ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.

ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ

 • ОПРОСТЕНО ОБСЛЕДВАНЕ
 • ДЕТАЙЛНО ОБСЛЕДВАНЕ
 • КОНТРОЛНО ОБСЛЕДВАНЕ

Според обхвата на дейностите и предназначението се различават три основни вида енергийно обследване:

ОПРОСТЕНО

 • чрез опростени заснемания, измервания и енергийни изчисления, се определя потенциала за намаляване на разходите за енергия с точност ± 15% и се предлага списък на мерки за намаляване на разходите за енергия с приблизително остойностяване,
 • опростеното обследване се прилага само за предпроектни проучвания, технико-икономически задания, експресни оценки и служи за планиране на средствата по програмите за енергийна ефективност

Втори вид енергийно обследване

ДЕТАЙЛНО

 • чрез подробно заснемане на обектите на енергийните потребители, подробни измервания, прецизни енергийни изчисления и анализи се определяне потенциала за намаляване на разходите за енергия с точност ± 5%.
 • детайлното обследване предлага списък на мерки за намаляване на разходите за енергия с подробна технико-икономическа и екологична оценка.
 • детайлното обследване дава гаранция за постигане на посочената икономия на енергия при изпълнението на предписаните мерки.

Трети вид енергийно обследване

КОНТРОЛНО

 • опростено или детайлно обследване, или такова, което включва отделни елементи от тях.
 • контролното обследване се прилага за проверка на резултати от предходно обследване за енергийна ефективност.

ОБХВАТ НА ЕНЕРГИЙНОТО ОБСЛЕДВАНЕ

Обследването за енергийна ефективност на сгаада включва следните технически средства и системи:

 1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата;
 2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на ш. в сградата енергийни потоци в т.ч. И ВЕИ
 3. топлопреносните системи – водни, парокондензни, въздушни;
 4. електроснабдителните системи;
 5. осветителните системи;
 6. системите за осигуряване на микроклимата;
 7. системи за гореща вода за битови нужди;
 8. сградните ограждащи конструкции и елементи.