За нас

a

„Аз Консулт 1“ ЕООД е фирма регистрирана в търговският регистър в гр. Благоевград с широк спектър на извършвани дейности и услуги, като в момента посредничи при покупко-продажби и наемане на жилища, офиси, промишлени и търговски обекти и терени за строителство. Квалифицираните брокери на фирмата и отличната информационна база гарантират бързи и качествени услуги, а с компетентното юридическо обслужване осигурява на клиентите си процедури и дейности съобразени изцяло с действащите законови разпоредби. Една от важните дейности в портфолиото на дружеството е свързана с консултантските услуги в сферата на недвижимите имоти. Фирмата има натрупан богат потенциал за реализиране на инвестиционни проекти в областта на строителството свързани с намиране, проучване и договаряне на подходящи терени, промяна предназначението на терени за строителство, проектиране, строителство и продажба на обектите в строеж.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ФИРМАТА:

Прединвестиционни проучвания: проучвания на недвижими имоти относно реализацията на инвестиционни намерения за извършване на строителство/покупко-продажби, включително становище за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя и прогнозна стойност на инвестицията. Проучването съдържа следните показатели:
– предвиждания на действащи устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на територията /Общ устройствен план; Подробен устройствен план/
– предвиждания на регулационен план
– възможности за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /вкл. алтернативни варианти и прогнозна стойност
– имотен/търговски регистър
– задължения към държавни, общински и обществени организации
– параметри на застрояване, съобразно действащи устройствени планове

Подготовка на документи за ипотечен и потребителски кредит:
– окомплектоване на необходим набор от документи от държавни, общински и обществени организации, изискуеми от банковата институция;

Посредничество при покупко–продажба/наеми на недвижими имоти:
– сравнителен анализ между характеристики на недвижими имоти и инвестиционното намерение на клиента
– окомплектоване на необходими документи за изповядване на нотариално производство
– отразяване промяната на собствеността в съответните общински, държавни и обществени организации

Управление на имоти– фирмата може да извършва от ваше име плащане на различни задължения и такси към различни институции, плащане на данъци, представителство при наем, поддръжка на имуществото и други.

Промяна предназначението на земеделски земи:
– промяна предназначението на Вашия имот съобразно инвестиционното намерение на възложителя/предвиждания на Общ устройствен план на съответната община.

Разрешения за строеж:
– анализ за съответствие на инвестиционно намерение с градоустройствена основа
– посредничество при изготвяне на инвестиционни проекти
– окомплектоване на необходима документация за издаване на разрешение за строеж съобразено с нормите на глава VIII, раздел III от ЗУТ.

Съгласувания с институции:
– съгласуване на инвестиционни намерения със специализирани контролни органи /държавни и общински/
– съгласувания с експлоатационни дружества

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория:
– окомплектоване на необходими документи за законосъобразно започване на строежа;
– комуникация между участниците в строителния процес
– окомплектоване на необходимата техническа документация за извършени СМР
– окомплектоване на изискуема документация за въвеждане в експлоатация

Удостоверения за заварен строеж и търпим строеж
– анализ за наличие/липса на необходими законови предпоставки
– окомплектоване на необходима документация

Подготовка на документи за нотариален акт:
– подготовка на проект за нотариален акт;
– окомплектоване на необходими документи за изповядване на нотариално производство;

Прекратяване на съсобственост:
– доброволна делба
– регулационни сметки

Служба по вписванията:
– Търговски регистър – справки, вписвания, заличаване;
– Имотен регистър – справки, вписвания, заличаване;
– Вписване на актове съгласно чл. 4 от Правилника за вписванията

Кадастър – можем да ви снабдим с необходимите документи относно делба на вашия имот или сграда, да подадем документи за скица на вашия имот. Издаване на Удостоверение по чл. 54 от ЗКИР, нанасяне на обекти в кадастралните карти, трасиране на граници на недвижим имот и други.

Консултации по закона за етажната собственост – фирмата може да извършва консултиране относно възникнали спорове и въпроси свързани с етажната Ви собственост.
При възникнали въпроси по някоя от гореизброените дейности бихме могли да разясним конкретното питане и ще направим всичко необходимо и зависещо от нас за да може заедно да достигнем до резултат които Ви удовлетворява.