Имот с променено предназначение в гр. Благоевград – 1499 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Град: Благоевград
Площ: 1499 кв.м.
Достъп: Имота има 16 м. лице на асфалтов път
Цена: срещу обезщетение

Описание: Имот с променено предназначение за „Магазини и офиси” в землището на гр. Благоевград.

Предвиждания на Общ устройствен план: Имота е с променено предназначение за „жилищно строителство” попада в устройствена зона „Жм“ /жилищна устройствена зона с малка височина/ със следните показатели:
– Макс. височина: до 10 м.
– Макс. плътност на застрояване: 60 %
– Макс. Кинт: 1.2
– Мин. озеленена площ: 40 %

Предвиждания на действащ подробен устройствен план: В имота се предвижда ниско жилищно строителство до 10 м.

Възможно застрояване:
Отстояние от странична линия: 3 м. /Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот – най-малко 3 м;/
Отстояние от дъно на имот: 5 м. / Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот – най-малко 5 м./
Отстояние от път: 3 м. /Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Външната линия на застрояване към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия, както следва:
3. по улици от трети клас (районни артерии) – най-малко на 3 м./

Максимални параметри на застрояване:
1. Максимална ЗП: 528 кв.м.
2. Максимална РЗП: 1056 кв.м.

Категория
Обезщетение, Парцели, Продажби