Парцел в землището на с. Рилци – 900 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Рилци
Град: Благоевград
Площ: 900 кв.м.
Цена: 40 000 лв.

Описание: Парцел в землището на с. Рилци общ. Благоевград. Достъпа до имота се осъществява от съществуваща улица.
Парцела попада в устройствена зона за ниско жилищно строителство „Жм”, при следните устройствени показатели:
– Височина на застрояване до 10 м.,
– Плътност на застрояване до 60 %,
– Минимален процент на озеленяване – 40 %,
– Кинт – 1.2

По действащия застроителен план за имота се предвиждат следните устройствени показатели:
– Височина на застрояване – до 10 м.,
– Плътност на застрояване – 25 %,
– Мин. озеленяване – 75 %,
– Кинт – 0.5

Възможно застрояване:
1. Отстояние от странична линия: 3 м. /Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот – най-малко 3 м;/
2. Отстояние от дъно на имот: 5 м. /Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот – най-малко 5 м./
3. Отстояние от път: 3 м. от улица
4. Максимална застроена площ: 225 кв.м.
5. Максимална разгърната застроена площ: 450 кв.м.

Категория
Парцели, Продажби