УПИ в землището на с. Изгрев – 1512 кв.м

Информация

Статут: Продажба
Село: Изгрев
Община: Благоевград
Площ: 1512 кв.м.
Достъп: Имота има 41 м. лице на път с асфалтова настилка
Цена: 35 евро/кв.м

Описание: Парцел за продажба находящ се в землището на с. Изгрев с наличие на ток, вода и канал. Имота граничи с път с асфалтова настилка и попада в устройствена зона „Жм“ /жилищна устройствена зона с малка височина/ със следните показатели:

Макс. височина: до 10 м.
Макс. плътност на застрояване: 60 %
Мин. озеленена площ: 40 %
Макс. Кинт: 1,2
Застроена площ: 907 кв.м.
РЗП: 1814 кв.м.
Предвиждания на действащ регулационен план: Съобразно направена извадка за имота съществуват разминавания между имотни граници и регулационни линии.

Възможно застрояване:
Отстояние от странична линия: 3 м. /Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот – най-малко 3 м;/
Отстояние от дъно на имот: 5 м. / Чл. 31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот – най-малко 5 м./
Отстояние от път: 3 м. /Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Външната линия на застрояване към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия, както следва:
3. по улици от трети клас (районни артерии) – най-малко на 3 м./

Максимални параметри на застрояване:
1. Максимална ЗП: 585 кв.м.
2. Максимална РЗП: 1171.2 кв.м.

Категория
Парцели, Продажби