Имот за продажба в землището на гр. Благоевград – 3200 кв.м

Информация

Имот за продажба находящ се в землището на гр. Благоевград подходящ за „промишлени дейности” в близост до магазин „Метро“.
Съобразно предвижданията на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Благоевград одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград имотът попада в Смесена мултифункционална зона със занижени параметри (Смф1).
Достъпът до имота се осъществява от общински път.

 1. Предвиждания на Общ устройствен план – имота попада в смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри – „Смф1” при следните показатели на застрояване – H – до 15 м.; П застр. – 50 %, П озел. – мин. 30 %, К инт. – 1.5 %., Максимална ЗП за имота – 1600 кв.м., Максимална РЗП за имота – 4800 кв.м.
 2. Водоснабдяване – по път трети клас, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, минава съществуващ водопрвод ф200 към с. Покровник и съществуваща канализация (отвеждаща отпадните води на с. Рилци към ПСОВ). Двете мрежи се експлоатират от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград и присъединяването към тях ще се осъществи посредством изграждането на водопроводно отклонение с дължина 230 метра и канализационно отклонение с дължина 180 метра.
 3. Електроснабдяване – присъединяването към електро-разпределителната мрежа може да се осъществи посредством изграждане на електропроводно отклонение с дължина около 250 – 300 м.
 4. Локация:
  • Отстояние от Главен път Е – 79: 1 км. от пътна връзка с Главен път Е – 79 към гр. Благоевград и с. Покровник в посока ГКПП „Кулата”.
  • Отстояние от автомагистрала „Струма” – 5  км.
  • Отстояние от Териториално митническо управление „Митница Югозападна“ – 4 км.
 5. Разработен е вариант за разположение на сградите предвиждащ:
  • Разполагане на производствена и/или складова сграда със ЗП 700 кв.м. /Размери 3500х2000 см./
  • Разполагане на административна сграда със ЗП 150 кв.м. /Размери 1500х1000 см./
  • Проход свързващ административната сграда с производствената.
  • Паркинг с 20 места.

Показатели:
– Площ на имота: 3200 кв. м.
– Устройствена зона: „Смф1”
– Височина на застрояване: до 10 м.
– Максимална стойност на Кинт: 1.5
– Максимална П застр. 50%
– Максимална ЗП за имота – 1600 кв.м.
– Максимална РЗП за имота – 4800 кв.м.
– Минимална озеленена площ: 30%
– Цена: По договаряне

Имота е в непосредствена близост до главн път Е-79 и магистрала „Струма”. В района на имота има изградени мрежи на техническата инфраструктура (водопровод, канал и електроразпределителна мрежа) и възможност за присъединяване към тях.
Имота е подходящ за изграждане на търговски, административни, производствени, складови и други видове сгради подходящи за района.
Предвидено е паркиране на 20 бр. автомобила в границите на самия имота.
В съседните имоти няма изградени производствени или други дейности, налагащи допълнителни ограничения.

Категория
Парцели, Продажби